ବୃତ୍ତିଗତ ଉତ୍ପାଦନ |

ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ତରଳିବା |
ଏବଂ କାଷ୍ଟିଂ ଉପକରଣ

ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସେବା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ |ଆମେ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ |

ଅଧିକ ସିଖନ୍ତୁ

ଆମ ବିଷୟରେ

ଶେନଜେନ୍ ହାସୁଙ୍ଗକୁ ସ୍ୱାଗତ |

ଶେନଜେନ୍ ହାସୁଙ୍ଗ୍ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କୋ।

ଚାଇନାର ଦକ୍ଷିଣରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ମେକାନିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କମ୍ପାନୀ, ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଦ୍ରୁତତମ ଅର୍ଥନ growing ତିକ ବ growing ୁଥିବା ସହର ଶେଞ୍ଜେନରେ |ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ଏବଂ ନୂତନ ସାମଗ୍ରୀ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଗରମ ଏବଂ କାଷ୍ଟିଂ ଉପକରଣରେ କମ୍ପାନୀ ଏକ ବ techn ଷୟିକ ଅଗ୍ରଣୀ ଅଟେ |ଭାକ୍ୟୁମ୍ କାଷ୍ଟିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଆମର ଦୃ strong ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଶିଳ୍ପ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ-ମିଶ୍ରିତ ଇସ୍ପାତ, ଉଚ୍ଚ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ଲାଟିନମ୍-ରୋଡିୟମ୍ ଆଲୋଇ, ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଇତ୍ୟାଦି ପକାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ |

ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ |

+
ବର୍ଷ କମ୍ପାନୀ ଇତିହାସ |

+
ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରପ୍ତାନି ପରିମାଣ / ବର୍ଷ |

+
ଉତ୍ପାଦ ବିକାଶ / ମାସ ଡିଜାଇନ୍ କରନ୍ତୁ |

+
ଦେଶ ରପ୍ତାନି କ୍ଷେତ୍ର |

ବ Products ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ |

ନୂତନ ଆଗମନ

ପ୍ରକଳ୍ପ ମାମଲା

ଆପଣଙ୍କୁ ରେଫରେନ୍ସ କେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ |

ପ୍ରକଳ୍ପ ମାମଲା

ସମାଧାନ

କେସ୍
ଉତ୍ତର କୋରିଆରେ ପ୍ରକଳ୍ପ
କେସ୍
ଜିଜିନ ଗ୍ରୁପରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ |
କେସ୍
ଚାଇନାର ଜିନଜିଆଙ୍ଗରେ ପ୍ରକଳ୍ପ
କେସ୍
ୟୁଆନାନରେ ପାଉଡର ତିଆରି ପ୍ରକଳ୍ପ |
ପୂର୍ବ
ପରବର୍ତ୍ତୀ
ସମାଧାନ
270
ସମାଧାନ
ହାସୁଙ୍ଗ ମୁଦ୍ରା ଖଣିଜ ଉପକରଣ ଦ୍ୱାରା କିପରି ସୁନା ମୁଦ୍ରା ତିଆରି କରିବେ?
ସମାଧାନ
ହାସୁଙ୍ଗ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଗୋଲ୍ଡ ବାର୍ କାଷ୍ଟିଂ ଉପକରଣ ଦ୍ୱାରା କିପରି ସୁନା ଦଣ୍ଡ ତିଆରି କରିବେ?
ସମାଧାନ
436x270
ସମାଧାନ
ହାସୁଙ୍ଗ ଭାକ୍ୟୁମ୍ ଗହଣା କାଷ୍ଟିଂ ଉପକରଣ ଦ୍ୱାରା ଅଳଙ୍କାର କିପରି ପକାଯିବ?
ସମାଧାନ
66
ପୂର୍ବ
ପରବର୍ତ୍ତୀ

ସମାଧାନ

ବୃତ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତା |

ବୃତ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତା |

2 ବର୍ଷ ୱାରେଣ୍ଟି |

ଆମର ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ୱାରେଣ୍ଟି ହେଉଛି 2 ବର୍ଷ |
ବୃତ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତା |

AAA କ୍ରେଡିଟ୍ ଅଡିଟ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ |

ସରକାର AAA କ୍ରେଡିଟ୍ କମ୍ପାନୀ (ଶୀର୍ଷ ସ୍ତର) ଭାବରେ ହାସଙ୍ଗକୁ ଅଡିଟ୍ କରିଥିଲେ |
ବୃତ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତା |

ଉଚ୍ଚ ମାନ

ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଆମେ କେବଳ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟ ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଉପାଦାନଗୁଡିକ ବାଛୁ |
ବୃତ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତା |

ISO CE SGS ଅନୁମୋଦିତ |

ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ଅଟେ |
ବୃତ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତା |

କାଷ୍ଟିଂ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ସମାଧାନ |

ଆମେ ତୁମର ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ କାଷ୍ଟିଂ ଲାଇନ ପାଇଁ ଏକ ଷ୍ଟପ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବୁ |
ବୃତ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତା |

ପ୍ରଫେସନାଲ୍ R&D ଟିମ୍ |

ପ୍ରାୟତ Industry ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଫୋରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଦ୍ our ାରା ଆମର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସମୟ ସହିତ ଗତି କରିବ |